KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne” – dalej RODO) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka IMERCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Parkowej 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 370939;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: marketingu i promocji oferowanych produktów oraz usług, odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania, zawarcia i wykonania umowy, realizacji zamówienia lub usługi, wystawiania faktur sprzedażowych, rozpatrywania skarg i reklamacji, przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych, odpowiedzi na oferty handlowe, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, wewnętrznych celów administracyjnych (w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania), archiwizacji;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • zawarcie i wykonanie umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku z podpisanymi umowami na obsługę informatyczną, organizacyjną, techniczną, kadrową oraz księgową,
 • firmom transportowym, kurierskim lub pocztowym, w celu realizacji dostaw lub doręczenia paczek/przesyłek,
 • partnerom handlowym w celu obsługi zamówienia, usługi bądź umowy,
 • kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania,
 • bankom,
 • osobom upoważnionym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

5) w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 Pani/Pana dane możemy przekazać również organom uprawnionym do kontroli działalności administratora (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy), doradcom, konsultantom zewnętrznym (podatkowi, finansowi);

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem, realizacją zawartych umów do czasu wypełnienia tych obowiązków przez administratora,
 • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez administratora, do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takowe przetwarzania,
 • przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych);

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:
  • wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
  • wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa i jest dobrowolny;

10) nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

11) nie przewiduje się przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich;

12) nie przewiduje się profilowania zbieranych danych osobowych.

© ImerCon | Engineering Company 2019