Polityka prywatności

Informacje ogólne

Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.imercon.pl (dalej: “Serwis”) podanych m. in. w formularzach kontaktowych, podczas procesu rekrutacji lub za pośrednictwem jakiejkolwiek korespondencji z Administratorem.

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ImerCon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimu (62-080 ) ul. Parkowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370939, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7773189397, REGON: 301558551, adres e-mail: office@imercon.pl (dalej jako: „Administrator”).

Administrator zwraca szczególną uwagę na zachowanie prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis, a także osób z którymi Administrator prowadzi rozmowy lub korespondencję w dowolnej formie (dalej: „Użytkownicy”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników, można kontaktować się z Administratorem przez wiadomości e-mail: office@imercon.pl lub pocztą tradycyjną.

Administrator przetwarza dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz przechowuje te dane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
1. odpowiedzi na wszelkie pytania, zgłoszenia i skargi Użytkowników oraz prowadzenia korespondencji z tym związanej, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli komunikacja związana jest z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub ma na celu podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w innych przypadkach komunikacji);
2. zawierania i realizacji zawartych umów z Administratorem, w tym wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy np. przygotowanie oferty, realizacja transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wobec właściwych organów, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami Użytkowników i podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. przesyłania za pośrednictwem wiadomości elektronicznych treści marketingowych i handlowych, takich jak informacje o produktach i usługach Administratora, a także publikacji treści marketingowych w Serwisie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli przepisy prawa na to zezwalają, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promowanie własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. utrzymania bieżącego kontaktu z partnerami biznesowymi, w tym Klientami i osobami odpowiedzialnymi po stronie partnera za wykonanie umowy z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi i utrzymywania z nimi kontaktów w celu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. rozpatrzenia kandydatury i przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z przesłaną aplikacją (o ile dane osobowe są wymagane przez prawo, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku dodatkowych danych, których podanie jest dobrowolne, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata wyrażona poprzez przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
8. rozpatrzenia kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników, którzy weszli w interakcję z profilami społecznościowymi prowadzonymi na popularnych portalach społecznościowych przez Administratora. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami Administratora, w tym komunikacji ze społecznością oraz organizacji wydarzeń na zasadach określonych przez funkcjonalności poszczególnych mediów społecznościowych i ich regulaminy. Dane użytkowników danej społeczności mogą być też przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów tych serwisów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane:
1. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji powiązanej z Użytkownikiem oraz wszelkie inne dane, które zostaną dobrowolnie podane, podczas kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularzy elektronicznych,
2. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji powiązanej z Użytkownikiem, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wizerunek, adres oraz wszystkie dodatkowe dane, przesłane Administratorowi umieszczone w CV oraz formularzu w procesie rekrutacji,
3. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer NIP, numer REGON, jeżeli Użytkownik jest obecnym Klientem, partnerem lub współpracownikiem Administratora.

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są konieczne do realizacji celów, a zostały przekazane przez Użytkownika. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, zostały one pozyskane np. od Klientów, kontrahentów, partnerów lub współpracowników Administratora, a także z publicznie dostępnych rejestrów i platform internetowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do realizacji celów przetwarzania, w tym zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania odpowiedzi na pytania lub wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy, brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury Użytkownika w procesie rekrutacji oraz nieuzyskaniem odpowiedzi na złożone pytania lub skargi.

Użytkownicy mogą również odwiedzać Serwis anonimowo.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy Administratora, podmioty powiązane osobowo z Administratorem, podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy serwerów i poczty elektronicznej, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia teleinformatycznego, podmioty świadczące usługi pośrednictwa w płatnościach, biuro rachunkowe, audytorzy, organy państwowe, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty oferujące narzędzia komunikacji elektronicznej i podmioty oferujące narzędzia marketingowe oraz analityczne.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:
1. przez okres trwania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a po upływie tego okresu przez czas niezbędny do wypełnienia prawnych obowiązków Administratora nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń,
2. do czasu cofnięcia bądź modyfikacji udzielonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
3. do momentu realizacji transakcji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z transakcji,
4. do wyczerpania zapytania Użytkownika kierowanego do Administratora w sposób kompleksowy,
5. do zakończenia bieżącej komunikacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. do momentu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w szczególności wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania i skarbowo-podatkowych,
7. przez cały czas trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące, a w przypadku wyrażenia przez danego kandydata zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony przed roszczeniami bądź dochodzenia praw.

Po zakończeniu okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada następujące uprawnienia:
1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeśli stanowi ona podstawę przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Prawo dostępu do swoich danych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych m.in. celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców danych czy okresów przetwarzania.
3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe.
4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
8. Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej, a jeżeli takie przekazanie nastąpi w przyszłości odbędzie się na zasadach zgodnych z RODO i postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator może wprowadzać zmiany do Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa danych. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmienioną Polityką Prywatności.

Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10 lutego 2024 r.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca Użytkowników by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.